Số hóa và lập Cổng thông tin về lễ hội Việt Nam | Văn hóa

Đề án cũng đầu tư hoàn thiện trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về lễ hội Việt Nam.
Cụ thể, đề án sẽ triển khai điều tra, thống kê các loại hình lễ hội; số hóa, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội; xây dựng, vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nhập số liệu điều tra, Cổng thông tin về lễ hội Việt Nam; bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ việc số hóa; đồng thời, triển khai đào tạo, tập huấn khai thác sử dụng phần mềm và duy trì, vận hành hằng năm.
Bộ VH-TT-DL cho biết đề án sẽ tập trung thu thập thông tin cơ bản nhằm rà soát, đánh giá thực trạng lễ hội ở nước ta để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội. Đặc biệt, việc xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về lễ hội Việt Nam cho phép lưu trữ, quản lý, khai thác và báo cáo từ các nguồn dữ liệu số hóa và điều tra thống kê. Từ đó, đơn vị quản lý nhà nước có thể tra cứu thuận tiện, đáp ứng nhu cầu. Cổng thông tin về lễ hội Việt Nam sẽ phục vụ nhu cầu tra cứu và sử dụng của bạn đọc và quảng bá về giá trị văn hóa của lễ hội Việt Nam.

Đề án được triển khai trong 5 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu (2021 – 2022) gồm điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về lễ hội. Giai đoạn tiếp theo (2023 – 2025) sẽ tiến hành số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội, hoàn thiện và tập huấn khai thác, vận hành.

Tham Khảo Thêm:  Một ý kiến về câu hỏi: 'Chim lạc là chim gì?' | Văn hóaViết một bình luận