THÔNG BÁO TUYỂN SINH – Các lớp hệ giáo dục thường xuyên

Thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy TP. HCM. Trên tinh thần Nghị Quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về việc xây dựng giai cấp công nhân thành phố trong giai đoạn mới, nhằm bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của thành phố nói riêng và của cả nước nói chung.

Không cho phép bình luận