THÔNG BÁO V/v nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2020

Theo tinh thần Thông báo số 183/TB-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02–9–2020.
Ban Giám đốc Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02–9–2020 như sau:

Không cho phép bình luận