THÔNG BÁO V/v nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2018

Theo tinh thần Thông báo số 218/TB-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02–9–2018

Không cho phép bình luận