Thông báo V/v nghỉ lễ ngày 30/04 và 01/05 năm 2019

Theo tinh thần Thông báo số 52/TB-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019.
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tôn Đức Thắng thông báo việc nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019 như sau:

Không cho phép bình luận