THÔNG BÁO – Họp chuyên môn tháng 12/2017

Nhằm đánh giá hoạt động dạy – học trong thời gian qua và trong năm học mới, để khắc phục những tồn tại và phát huy các mặt tích cực; Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo về việc tổ chức họp giáo viên, sinh hoạt tổ chuyên môn như sau:

Không cho phép bình luận