THÔNG BÁO – Họp chuyên môn tháng 09/2020

Nhằm đánh giá hoạt động dạy – học trong năm học 2019 – 2020, để khắc phục những tồn tại và phát huy các mặt tích cực; Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo về việc tổ chức họp giáo viên, sinh hoạt tổ chuyên môn như sau:

Không cho phép bình luận