THÔNG BÁO – Họp chuyên môn tháng 01/2019

Nhằm đánh giá hoạt động dạy – học trong năm học 2018 – 2019, để khắc phục những tồn tại và phát huy các mặt tích cực; Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo về việc tổ chức họp giáo viên, sinh hoạt tổ chuyên môn như sau:

Không cho phép bình luận