Quy định về quản lý học viên ở xa

Trong thời gian qua, Viện Đại học Mở Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các đơn vị liên kết trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo, kiểm tra – đánh giá và quản lý các lớp đại học hệ từ xa đặt tại các địa phương. Tuy vậy,  thời gian gần đây, qua kiểm tra trực tiếp của Viện Đại học Mở Hà Nội và phản ảnh của giảng viên, nhiều đơn vị liên kết chưa thực hiện đúng các quy định về quản lý học viên từ xa dẫn đến tình trạng học viên đi học rất ít, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và thương hiệu của Viện cũng như của đơn vị liên kết.

Nhằm thực hiện nghiêm túc Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo đại học hệ từ xa ban hành theo Quyết định số 18 / QĐ – ĐHM ngày 28/01/2011 của Viên trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội và thực hiện nghiêm túc hợp đồng đào tạo đã ký giữa hài đơn vị, Viện Đại học Mở Hà Nội đề nghị quý Trung tâm (Trường) triển khai ngay một số nội dung sau:

1.    Thực hiện nghiêm túc điều kiện được dự thi hết học phần (Trích điều 32 – Quy dịnh 18)

Học viên chỉ được dự thi hết học phần nếu thực hiện đầy đủ 04 điều kiện sau:

–       Đăng ký học và đóng đủ học phí tương ứng với số đơn vị học trình của môn học theo quy định của Viện Đại học Mở Hà Nội

–       Mua đầy đủ học liệu phục vụ môn học.

–       Tham dự từ 75% trở lên số giờ hướng dẫn ôn tập, giải đáp thắc mắc theo quy định cho môn học.

–       Thực hiện đầy đủ và nộp đúng hạn bài thu hoạch của học phần.

Lưu ý:

–       Những học viên không đảm bảo các điều kiện dự thi trên sẽ không được dự thi lần 1

–       Đối với học viên thi lại: Ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trên phải đóng thêm 20% tiền học phí của môn học/ một lần thi lại.

2.    Triển khai duyệt danh sách dự thi hết học phần (Trích điều 36 – Quy định 18)

–       Hai tuần trước khi hết học phần, đơn vị liên kết đào tạo chuyển danh sách điểm danh từng học phần (bản cứng có ký duyệt của lãnh đạo đơn vị) và danh sách những học viên đủ điều kiện dự thi lần 1 (qua email) cho bộ phận giáo vụ – chủ nhiệm lớp của Khoa ĐTTX.

–       Ban chủ nhiệm Khoa ĐTTX thống nhất với lãnh đạo đơn vị liên kết, bộ phận giáo vụ, lập và ký duyệt danh sách những học viên đủ diều kiện dự thi lần 1 theo mẫu quy định của Viện Đại học Mở HN và chuyển về đơn vị cùng đề thi hết học phần.

–       Căn cứ danh sách duyệt thi, Khoa ĐTTX thành lập hội đồng thi và trình Viện trưởng phê duyệt.

–       Hội đồng thi chỉ tổ chức thi cho những học viên đã được Khoa ĐTTX duyệt danh sá

Không cho phép bình luận