THÔNG BÁO – Họp chuyên môn tháng 02/2018

Nhằm đánh giá hoạt động dạy – học trong thời gian qua, để khắc phục những tồn tại và phát huy các mặt tích cực; Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo về việc tổ chức họp giáo viên, sinh hoạt tổ chuyên môn như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Không cho phép bình luận