Công Đoàn


Chủ tịch                                       Phó Chủ tịch                                   Ủy viên

 

 

Nguyễn Trường Sơn         Nguyễn Thị Ái Phượng         Phạm Thị Kim Chiêu