THÔNG BÁO


  • Nghỉ lễ ngày 30/04 và 01/05/2017

    18-09-2020

    Theo tinh thần Thông báo số 62/TB-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế … Đọc tiếp